Nemovitostní fondy

Co je to nemovitostní fond?

Nákup podílových listů Otevřeného podílového nemovitostního fondu (dále jen nemovitostní fond) je forma investice a ukládání volných peněžních prostředků, která je vhodnou alternativou ke spoření v bankách a spořitelních družstev. Nemovitostní fondy se ve vyspělých ekonomikách těší již po desetiletí veliké oblibě u obyvatelstva a středně velkých podnikatelů. Investování do nemovitostních fondů má tyto výhody: Veškeré investice do podílových listů jsou zaručeny nemovitostmi.Nemovitostní fond kupuje za prostředky získané prodejem podílových listů nemovitosti, které tak jsou ve formě podílových listů vlastněny jejich držiteli. Držitelé podílových listů se již s minimální investicí stávají spolumajiteli nemovitostí. Výhodou je jak zhodnocení investice v podobě ocenění vlastní nemovitosti, tak především příjem z pronájmu nemovitostí. Investice do nemovitostního fondu poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení. Investor nákupem podílových listů nemovitostního fondu dosahuje velmi stabilního zhodnocení svých vkladů díky dlouhodobým pronájmům na nemovitostech (výnos z nájemného). Dále poskytuje nemovitostní fond stabilní hodnotu investice, protože nemovitosti v majetku fondu jsou pravidelně oceňovány a vyjadřují tak reálnou hodnotu v daném čase. Nemovitostní fond poskytuje účinnou ochranu proti inflaci pomocí tzv. inflačních doložek v nájemních smlouvách, kdy na roční bázi dochází k aktualizaci výše pronájmu podle průměrné roční inflace vyhlašované ČNB. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách s cennými papíry. Týká se to především cenových výkyvů např. u akcií, dluhopisů, měn nebo indexů. Vhodný nástroj pro zajištění na stáří, penzi. Pomocí postupného nebo pravidelného investování do nemovitostního fondu dochází formou konzervativní investice k vytvoření finanční rezervy na důchodový věk. Výnos z investice do nemovitostního fondu nepodléhá dani z příjmu. Aktuálně to platí v případě fyzické osoby, která zrealizovala odkup cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 99 999,99 Kč nebo dále v případě odkupu v daném roce v objemu 100 000,-Kč a více a tyto finanční prostředky byly zainvestovány po dobu 36 měsíců a více. Doporučujeme tuto oblast vždy konzultovat s daňovým poradcem. Fond podléhá dohledu ČNB.

Proč investovat do nemovitostního fondu

Investice do realit,nemovitostního fondu či jiné formy realitního spoření s sebou nese řadu výhod oproti klasickým bankovním produktům a vkladům. Velkou výhodou je krytí investice reálnou hodnotou – nemovitostmi. Do nemovitostního fondu jsou kupovány výhradně kvalitní nemovitosti, které posuzuje jak depozitář fondu, tak dva další nezávislé posudky. Pravidelný výnos z nemovitostního fondu podílníkům zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy. Fond podléhá dohledu ČNB. Investice do nemovitostního fondu má ještě jeden nezanedbatelný bonus – stanete se spolupodílníkem lukrativních nemovitostí, které jinak vyžadují vysokou vstupní investici a pravidelné pokrývání nákladů spojených s údržbou a správou objektů.

Nemovitostní fond TESLA Fond Realita

Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků investorů na základě příjmů založených na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí. Fond se snaží o konzervativní přístup k riziku, investiční politika je zaměřena na sektor trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí generujících výnosy na území České republiky.
 
Fond není striktně zaměřen na určité průmyslové odvětví. Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti - administrativní a výrobní prostory. Fond umožnuje podílníkům participovat na nemovitostním trhu. Nemovitostní aktiva jsou však méně likvidní aktiva.
 
Fond je vhodný jak pro investory, kteří plánují krátkodobé investice na období 3 let, tak i pro investory, kteří preferují dlouhodobé investice na delší období. Tento fond nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat své investované finanční prostředky zpět v době kratší.
 
Fond je pod plným dohledem ČNB a depozitáře ČSOB. Fond existuje od roku 2009. Sídlo společnosti je v Praze.

Princip fungování nemovitostního fondu Realita

V průběhu měsíce posílají klienti (podílníci, investoři) své finanční vklady na sběrný účet.

Za tyto vklady nakupují podílové listy fondu dle aktuální hodnoty. Stávají se tak podílníky fondu (majetku fondu).

Minimálně 20 % majetku fondu zůstává v likvidním majetku (BÚ, SÚ, TV, dluhopisy 3Y). Max 80 % majetku fondu je v komerčních nemovitostech s pronájmem.

 

Základní parametry produktu Renta PLUS

Typ investice Renta PLUS umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty). Vyplácení výnosu (renty) lze nastavit po šesti měsících od připsání finančních prostředků do tohoto typu investice a klientovi je vyplácen na předem určený bankovní účet v pravidelných měsíčních, kvartálních, pololetních nebo ročních odkupech.

Tento typ investice je nejvhodnější pro klienty, kteří chtějí vyplácet pravidelný výnos formou renty.

 • Minimální vstupní investice: 50 000 Kč
 • Maximální vstupní poplatek: 3 %
 • Výstupní poplatek do 1 roku: 1 %, poté 0 %
 • Minimální pravidelný odkup: 500 Kč
 • Výstupní poplatek z pravidelných odkupů: 0 Kč
 • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
 • Doporučený investiční horizont: 3 roky a déle
 • Stanovení aktuální hodnoty: jednou měsíčně

Základní parametry produktu Termín

Typ investice Termín lze asi nejlépe srovnat s klasickým termínovaným vkladem. Klient investuje na předem určenou dobu na 1, 2, 3 nebo 5 let. Po skončení předem sjednaného období odcházejí finanční prostředky zpátky klientovi na předem určený bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Typ investice je nejvhodnější pro klienty s jasně daným investičním horizontem. Finanční prostředky lze vybrat i dříve před uplynutím sjednané doby za sankční poplatek.

 • Minimální vstupní investice: 20 000 Kč
 • Vstupní poplatek: 3 %
 • Výstupní poplatek před sjednáním výpovědní doby: 1 %
 • Výstupní poplatek po uplynutí sjednané lhůty: 0 %
 • Poplatek za správu: 2,50 % z výše vlastního kapitálu
 • Stanovení aktuální hodnoty: jednou měsíčně

Výkonnost fondu

Výkonnost podílového fondu od začátku roku 20182,9 %
Výkonnost podílového fondu vůči předcházejícímu měsíci0,34 %
Výkonnost podílového fondu za poslední 3 měsíce0,76 %
Výkonnost podílového fondu za poslední 12 měsíců2,9 %

Vstupní poplatky

Renta PLUS3 %
Termín na 1 rok3 %
Termín na 2 roky3 %
Termín na 3 roky3 %
Termín na 5 let3 %

Výstupní poplatky

Renta PLUSdo 1 roku - 1 %
Při předčasném odstoupení u produktu Termín1 %

Příklad nemovitostí v majetku Tesla investiční společnost

Alzheimer centrum, Svoboda nad Úpou

Aktuální cena: 105 219 000,- Kč Roční výnos z nájemného: 8 064 000 Kč Výnosové procento: 7,66 %

Lázeňský komplex Bohdaneč

Aktuální cena: 399 425 263 Kč Roční výnos z nájemného: 31 661 340 Kč Výnosové procento: 7,93 %

Nemovitostní společnost AMULET Country, s.r.o. – Výrobní areál Bakov nad Jizerou

Aktuální cena: 100 % podíl ve společnosti Roční výnos z nájemného: 14 079 000 Kč

Nemovitostní společnost Solum Consulting, s.r.o. – Psychiatrická nemocnice Písek

Aktuální cena: 100 % podíl ve společnosti Roční výnos z nájemného: 9 777 250 Kč

Komerční nemovitost Ústí nad Labem

Aktuální cena: 52 300 000 Kč Roční výnos z nájemného: 3 806 400 Kč Výnosové procento: 7,28 %

Komerční nemovitost Čechtice

Aktuální cena: 35 000 000 Kč Roční výnos z nájemného: 2 592 000 Kč Výnosové procento: 7,41 %

Často kladené otázky

Co je to nemovitostní otevřený fond Realita?

Nemovitostní otevřený podílový fond shromažďuje finanční prostředky od investorů a za tyto prostředky nakupuje především nemovitosti. Skupina nemovitostí vytváří tzv. nemovitostní portfolio, které je několika způsoby diversifikováno. Mix nemovitostí tvoří bytové i nebytové prostory, které jsou určeny k pronájmu. Příjmy z pronájmů na těchto vlastněných nemovitostech fondu tvoří výnos fondu. Podle zákona nemá právní subjektivitu, zakládá a obhospodařuje ho investiční společnost se souhlasem státního dozoru (České národní banky). Fond vydává a odkupuje podílové listy bez časového a objemového omezení.

Proč investovat do nemovitostního fondu Realita?

Fond vám umožní zhodnotit finanční prostředky. Tyto prostředky jsou vloženy do reálných nemovitostí, které jsou v majetku fondu a které jsou pronajaty. Nemovitosti jsou pojištěny (živel a škoda 3. osoby). K investování vám stačí 500,-Kč. Investovat můžete jednorázově, pravidelně i nepravidelně. Peníze máte k dispozici – kdykoli můžete podat žádost o zpětný odkup podílových listů. Tato žádost je vypořádána nejpozději do 30 pracovních dnů, obvykle do 15 dnů. Jste-li fyzická osoba, nepodléhá Váš výnos zdanění při splnění jedné z následujících podmínek: A. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu do 99 999,99 Kč, B. při odkupu cenných papírů v daném roce (včetně podílových listů) v objemu 100 000 Kč a více byly tyto finanční prostředky zainvestovány po dobu 36 měsíců a více.

Jak mohu investova do nemovitostního fondu Realita?

Nejprve uzavřete „Rámcovou smlouvu o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů“ - kontaktujte nás. Uzavření smlouvy Vám právně i technicky umožňuje investování, nezavazuje Vás však k okamžitému převodu peněz – ten můžete provést kdykoli po uzavření smlouvy. Platebním příkazem (jednorázový nebo trvalý) převádíte peníze na účet fondu Realita (626111626/0300) a do variabilního čísla uvedete šestimístné číslo. První číslo je číslo vybraného produktu, do kterého požadujete investovat a následujících pět čísel je „Identifikační číslo“ klienta, které máte uvedeno v Rámcové smlouvě o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů.

Jak získám zpátky své peníze?

Své peníze získáte zpět na číslo účtu, které je uvedeno ve Vaší uzavřené Rámcové smlouvě. Zpětným odkupem můžete odprodat libovolný počet podílových listů (všechny nebo jen jejich část). O odkoupené podílové listy klesne majetek fondu. Odkupy jsou přijímány (elektronicky) do posledního dne měsíce a následně jsou vypořádány do 30 pracovních dnů, obvykle do 15 dnů.

Jak zjistím zhodnocení své investice?

Investor (podílník) po podpisu rámcové smlouvy obdrží přístupová oprávnění do elektronického systému eFolio, kde je každý vklad samostatně evidován a při každé změně hodnoty podílového listu je on-line informován o aktuálním vývoji své investice.

Jaký je investiční horizont nemovitostního fondu Realita a co to znamená?

Investiční horizont nemovitostního fondu Realita jsou 3 roky a tento údaj je pouze doporučený. Smyslem je omezit vliv jakýchkoliv kolísání a získat zhodnocení za období několika let. Cenový vývoj u nemovitostí a pronájmů se významně projeví v ceně podílového listu nemovitostního fondu až v řádu několika let. Podílník má ale vždy možnost odprodat podílové listy kdykoli a povinností fondu je vaše podílové listy od vás odkoupit.

Co je to statut fondu?

Statut otevřeného podílového fondu je základní dokument, který vymezuje všechny podstatné a důležité náležitosti fungování fondu– investiční strategii, poplatky, investiční horizont, limity, depozitáře … atd. Statut fondu je na vyžádání u našeho poradce.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.